Odense Marineforening

Bestyrelsen har ordet ...

Medlemsmøde den 07. juli 2022

Kære kammerater, -

velkommen til medlemsmøde,

undtagelsesvis dem, der udtaler sig grimt om mig på Facebook.

En mener jeg er lusket en anden mener jeg har to kasketter på, hvor vedkommende ikke er klar over, at jeg har 3 på.

Valgt bestyrelsesmedlem på sidste generalforsamling, er i aktivitetsudvalget og ikke mindst, deltager jeg også ind i mellemmen i køkkenet med at lave mad.

Til orientering vender kasketterne samme vej, nemlig fremad, forhåbentligt til hjælp og glæde for Odense Marineforening.,

Yderligere blev det mig bekendt her til morgen, at du Ole Bøwig også via Facebook, irettesætter bestyrelsen med hensyn til Odense Marineforenings vedtægter, det skulle du nok være den sidste til at komme med bemærkninger om, dem har du da så rigeligt omgået de senere år. Nok med det, jeg vil komme til sagen med orientering om det passerede vedrørende det brev, i forhåbentligt alle har modtaget.

Skulle det ikke være tilfældet, har jeg medbragt nogle kopier.

Vi modtog den 21. juni et såkaldt bekymringsbrev fra Marineforeningens Landsformand Steen Engstrøm.

Denne anførte, at det var kommet ham for øre, at der igen-igen, var uro i Odense Marineforening.

De modtagne klager, var næsten enslydende og handlede om nogle få medlemmers bekymringer, frustration og afmagt om Odense Marineforenings fremtid.

Set fra bestyrelsens side, var det noget af en bitter og entydig mundfuld at sluge og derfor blev der øjeblikkelig etableret et møde med Landstyrelsens formand, kasserer og distriktsformand på den ene side, og bestyrelsen samt aktivitetsudvalget, på den anden side.

På et møde den 29. juni gennemgik vi forholdene i Marineforeningen fra 2020 og til dato og vi lagde alle kort på bordet, vedrørende svindel, gentagne overtrædelser af vedtægterne og især den manglende kompetente i ledelse og kontrol, der havde hersket i perioden, - herunder den absolut manglende indsats fra revisionens side.

Vi fremlagde konkrete beviser på den mangelfulde styring og det ledelsesmæssigt svigt. Sluttelig forelagde vi den gode økonomiske udvikling, der havde fundet sted i årets første 6. måneder. Efter aftale med bestyrelsen, har Landsstyrelsen udarbejdet et brev. som er sendt til Odense marineforenings medlemmer til orientering.

Vi er glade for den opbakning, som Landsforeningen entydigt har givet bestyrelsen og aktivitetsudvalget. Landsforeningen har opfordret bestyrelsen til at tage nogle kammeratlige samtaler med et lille antal medlemmer, som set med Marineforeningens øje, ikke har opført sig særligt venligt, over for medlemmer, bestyrelse og aktivitetsudvalg. De besidder ikke en etik og kultur, der er Marineforeningens medlemmers værdig 0g der hersker blandt nogle medlemmer en udbredt misforståelse vedrørende Marineforeningens ledelse, så lad mig her i aften, en gang for alle slå fast: Det er bestyrelsen der har det overordnede ansvar, ingen i vores kreds skal være i tvivl om det.

I forbindelse med Odense Kommunes opsigelse af vores lejekontrakt, nedsatte bestyrelsen dengang - foråret 2021 - et aktivitetsudvalg til at forhandle og finde en løsning for at beholde Marinehuset på nogle økonomiske konditioner, som Marineforeningen kunne leve med, det var vigtigt for bestyrelsen dengang og i dag, at aktivitetsudvalgets medlemmer besidder en betydelig økonomisk og professionel erfaring, samt forhandlingsmæssig kompetence. Den nyvalgte bestyrelse på generalforsamlingen i 2022, bad aktivitetsudvalget fortsætte deres arbejde og samtidig være bestyrelsen behjælpelig med en række vigtige opgaver på grund af deres manglende historik om foreningen. Nogle enkelte medlemmer har efterfølgende udtrykt, at det er aktivitetsudvalget, der har taget “magten” i Marineforeningen, - skal vi nu ikke en gang for alle -, få sat punktum for denne myte. Aktivitetsudvalget har gjort et fantastisk stykke arbejde på økonomisiden, udvikling, planlægning og udførelse af aktiviteter og udarbejdelse af ansvarsområder i bestyrelsen, samt interne kontroller m.v. Det er gjort, fordi der ikke har været den fornødne kompetence og lyst til at udføre dette arbejde blandt nogle af bestyrelsens medlemmer. Lad mig tilføje, at alle forslag fra Aktivitetsudvalget er forelagt for og besluttet af bestyrelsen, - så det det sagt. Det er vigtigt for mig at påpege, at det at være bestyrelsesmedlem i en frivillig forening, ikke blot er at sidde omkring et bord og træffe beslutninger, det er det mindste af arbejdet, da der er jo ikke er ansat nogle personer til at udføre beslutningerne. Det skal bestyrelsen også selv gøre og der må jeg sige klart og tydeligt, - der har nogle medlemmer ikke opfyldt deres ansvar, men blot dukket hovedet.

Der er så mange forskellige love, restriktioner m.v., at det kræver en ganske stor indsats, at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Det medfører forberedelse til et bestyrelsesmøde, udførelses af et konkret stykke arbejde, samt løbende deltagelse i udviklingen af fremtidige opgaver og aktiviteter. Som jeg sagde for lidt siden, om dem som siger, at et ikke medlemsvalgt udvalg, har taget magten, er noget sludder. Nogle ikke valgte medlemmer, “ildsjæle”, har udført et vigtigt arbejde for de bestyrelsesmedlemmer, som ikke magtede opgaven af forskellige årsager. Nogle medlemmer har også klaget over manglende information og i den forbindelse må jeg sige, at fra og med den såkaldte formandsberetning på årets generalforsamling, er der udsendt skriftlig nyt fra bestyrelsen, medlemsinformationer med videre, tillige med information på diverse kammerat-skabsaftener og vi har endvidere opfordret til spørgsmål om de fremtidige aktiviteter på de seneste kammeratskabsaftener. Vi er derfor noget forundret over, at enkelte personer har følt anledning til at referere fra bestyrelsesmøder til andre personer uden for bestyrelsen, det er ganske klart i strid med bestyrelsesansvaret.

Ligeledes oplever bestyrelsen i øjeblikket, at afgående bestyrelsesmedlemmer frem til dato, har tilbageholdt, væsentlige økonomiske oplysninger, som har hindret bestyrelsen i at følge den økonomiske udvikling, og diverse indbetalinger. Her har vi så bedt Landsledelsen om at træde i karakter, og sørge for at bestyrelsen kan arbejde uhindret, og ligeledes sørge for at de chikaner der helt åbenlys finder sted, bliver fjernet omgående Enkelte medlemmer har givet skriftligt udtryk for, at Marineforeningen er på vej til at blive et værtshus, - Ja det er korrekt, men det var under den tidligere ledelse, hvor den daværende kabyschef, (intet navn nævnt) holdt åbent det meste af tiden. Nogle påstår, at bestyrelsen har i sinde at placere spillemaskiner i Marinehuset, det har bestyrelsen aldrig besluttet.

Landsstyrelsen har fået oplyst i en henvendelse fra et medlem, at Jørgen Svanholts søn skulle placeres, som ny kasserer, for dermed at skabe en form for magtfuldkommenhed, det er også det pure opspind, det har aldrig været på tale, især i betragtning af, at vedkommende ingen forudsætninger har for at kunne opfylde et sådant vigtigt job. En af klagerne har oplyst til Landsledelsen, at Aktivitetsudvalgets medlemmer er loge brødre, hvad det så end betyder, det er vist kun mig der er logebroder, sammen med en del andre medlemmer i Marineforeningen. Endnu engang sludder og usande påstande, - dette er blot nogle eksempler på de beskyldninger, der har været rettet mod os i bestyrelsen og i aktivitetsudvalget.

Man må stille sig selv det spørgsmål? Hvad vil denne håndfuld medlemmer opnå ved at fremsende usande påstande. Hvorfor anvender de tid på at miskreditere Marineforeningen og ledelsen på Facebook. Hvorfor ikke fremkomme med disse påstande, på møder eller direkte til bestyrelsen? Det er meget utilfredsstillende, at sådanne få medlemmer skal ødelægge kammeratskabet i vores forening. Hvis man er utilfreds, hvorfor så ikke blot melde sig ud, så generer man ikke dem, som er tilfreds med Marineforeningen og glæder sig over at komme der. Lad mig sluttelig slå fast. Vi lader os ikke kyse, hverken i bestyrelsen eller aktivitetsudvalget, af det barnlige personfnidder, som nogle forurettede medlemmer føler sig kaldet til, at genere os med. Vi bliver på vore poster for at færdiggøre vort arbejde indtil den kommende ordinære generalforsamling. Skulle der være spørgsmål til mit indlæg er i velkomne til at overtage min plads heroppe på talerstolen

– tak for ordet!