Odense Marineforening

Generalforsamling d 26/1/23 kl 17.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Odense Marineforening

torsdag den 26. januar 2023 kl. 17.30 i Marinehuset Odense.

Dagorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår distriktsformand Erik Bodal.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen: a. Valg af formand. Knud Irving afgår.

Bestyrelsen indstiller Jørgen Svanholt.

b. Valg af kasserer.

Bestyrelsen indstiller Ole S. Larsen valgt for 1 år.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller Bo Høyer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Peter Spenner og Erik Hansen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår Leif Nielsen og Jørgen Frank Nielsen samt Poul Q. Nielsen som revisorsuppleant.

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

Bestyrelsen indstiller Jørgen Svanholt og Gert Olsen.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

11. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes § 32. stk. 2 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding til generalforsamlingen samt et måltid med 1 gratis øl bedes venligst foretaget på mail til joernabild@live.dk.

Fortæringen består af en pariserbøf med tilbehør til kr. 70,-.

Forudbetaling skal ske på mobilpay 196679 eller vor konto i Danske Bank. Reg. nr. 9570 kontonr.13500312.

Medlemmer og andre med støttebeviser bedes venligst oplyse støttebevisnummer af hensyn til afregning af fortæring m.v. i henhold til støttebevisets regler herom.

Odense den 22. december 2022 Bestyrelsen